Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SZASTARCE

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Szastarce z siedzibą  w Szastarce, Szastarka 121, 23-225 Szastarka.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Szastarce, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: gbpszastarka@tlen.pllub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@devcomm.pl.

3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. kontakt telefoniczny oraz mailowy w sprawach związanych z wypożyczaniem książek oraz katalogowaniem;

 2. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,

 3. realizacji umów zawartych z kontrahentami,

 4. wystawienia monitu ponaglającego o zwrot wypożyczeń;

 5. prowadzenie ewidencji czytelników, wypożyczonych pozycji oraz sprawozdawczości;

 6. prowadzenie konkursów czytelniczych oraz innych akcji i imprez promujących czytelnictwo;

 7. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak ochrona roszczeń oraz zabezpieczenia mienia i zasobów biblioteki, jak również punktów bibliotecznych, w związku z prowadzoną działalnością, polegających na prowadzeniu rejestru osób korzystających z czytelni internetowej, rejestru osób korzystających z punktów bibliotecznych prowadzonych przez Administratora, jak również odwiedzających budynki zarządzane przez Administratora.

 8. w innych sprawach, co do których Administrator posiada obowiązek ustawowy – zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2018.0.574), Regulaminem organizacyjnym Gminnej Biblioteki Publicznej w Szastarceoraz Statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w Szastarce wprowadzonym uchwałą nr XXIX/159/2017 Rady Gminy w Szastarce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szastarce.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w odniesieniu do ust. lit. b, h niniejszej klauzuli,

 2. art. 6 ust. 1 lit. e RODO - w odniesieniu do ust. lit. c, d, e, g niniejszej klauzuli,

 3. w pozostałym zakresie, w szczególności w przedmiocie ochrony Państwa wizerunku, dane przetwarzane będą w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z większości usług i zasobów biblioteki.

6. Pani/Pana danych osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie na podstawie stosownych umów zgodnych z RODO, w związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w ust. 3 niniejszej klauzuli.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób korzystających z pozostałych usług 5 lat od daty upływu ważności karty. W pozostałym zakresie Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji celów statystycznych, a także z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim w oparciu o dyspozycje Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, jak również do czasu wycofania zgody.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
w oparciu o zasady określone w treści art. 17 RODO;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w oparciu o zasady określone w treści art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych w oparciu o zasady określone w treści art. 20 RODO;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w oparciu o zasady określone w treści
art. 21 RODO;
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, ani przekazywane do państw trzecich.).

11. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Imieniny

Pogoda

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5